درباره ما شرکت توان داتیس

انواع جرثقیل

محصولات شرکت توان داتیس

تاریخچه جرثقیل

در طول سالیان انقلاب صنعتی وعصر شکوفایی آن در دهه های پایانی قرن19و آغازین قرن20 ازصنعت نیزبه بلوغ خودرسید.

در این سالهاانواع جرثقیلهای سقفی، دروازه ایی، آویز، بازویی وخاص طراحی وبهره برداری گردید.

جرثقیل سقفی

یکی از انواع جرثقیل جرثقیل سقفی می باشد.

این نوع جرثقیل پرکاربردترین نوع جرثقیل می باشد.ازسه بخش اصلی راهبرهای طولی، پل و بالابرتشکیل می گردد.

عمدتادرسالنهای صنعتی وکارگاه های تولیدی مورداستفاده قرامی گیرد.برروی ستون های سازه وبدورازماشین آلات وتاسیسات ونیروی انسانی مستقردرخطوط تولیدمی باشد.

جرثقیل سقفی به دوصورت دوپل (DOUBLE GIRDER)وتک پل(SINGLE GIRDER)مورداستفاده قرارمی گیرد.

جرثقیل سقفی تک پل

یکی از انواع جرثقیل سقفی جرثقیل سقفی تک پل میباشد.

جرثقیل سقفی تک پل که دارای یک پل وبالابربامحرکه متصل به آن می باشد.محدودیت ظرفیت و طول پل باعث شده تادرظرفیت کمتراز۱۶تن قابل بهره برداری می باشد.

این نوع جرثقیل درظرفیت ودهانه های کم به نسبت جرثقیل های دوپل مرقوم به صرفه تر می باشد.درطراحی سالن میزان بارزنده ومرده کمتری اعمال می گردد.

جرثقیل سقفی دوپل

جرثقیل سقفی دوپل را میتوان درتمام سطوح ظرفیتی وباشرایط کاری بالا طراحی نمود.به نحوی که می توان گفت دارای محدودیت درظرفیت نبوده وتامین کننده نیازتمام صنایع تولیدی وانبارها ومعادن و…می باشد.

به جهت اینکه این جرثقیل به صورت دوپل میباشدمیتوان درسالنهای باعرض وارتفاع بالااز آنهابهره برداری نمود.

جرثقیل دروازه ای

جرثقیلهای دروازه ای به شکل دروازه ای ونیم دروازه ای طراحی واجرامیگرددکه درهردو شکل آن میتواندبه صورت دو پل وتک پل نیز پباشد.

گروه جرثقیلهای دروازه ای عمدتادرباراندازها،سنگبری هاوفضاهای روبازمورداستفاده قرار میگیرد.

جرثقیل دروازه ای ازراهبرهای طولی، پل، مجموعه بالابر(وینچ)وستون ها(پایه ها)تشکیل میگردد.

درجرثقیلهای دروازه ای میتوان باپیش بینی کنسول طرفین به فضای تحت پوشش بیشتری رسیدکه درتخلیه وبارگیری باراندازی بسیار مفیدخواهدبود.

جرثقیل اویز

جرثقیلهای آویز بیشتردرسالنهای مونتاژسبک وخطوط تولیدخودروومواردمشابه مورد استفاده قرارمی گیرند.

این جرثقیل هادرظرفیتهاوابعادکوچک قابل طراحی ساخت ونصب میباشد.

در این نوع جرثقیل میتوان سازه های نگهدارنده مجزاازسالن لحاظ نمودوتعدادزیادی جرثقیل درایعادوزوایای مختلف مورداستفاده قرارداد.

جرثقیل بازویی

جرثقیلهای بازویی که به صورت ستونی –بازویی، وبازویی قابل استفاده درظرفیت های پایین می باشند.

جرثقیل بازویی ازسه بخش عمده ستون، بازووبالابرتشکیل میگردد.

در نوع ستونی –بازویی اجرای فونداسیون مناسب نیزازبخش های اصلی جرثقیل خواهد بود.

جرثقیلهای بازویی درمرکزدوران ثابت بوده وبازوی آن می تواندازصفرتا360درجه دوران دستی یاموتوری داشته باشد.

جرثقیل خاص

جرثقیلهای خاص با توجه شرایط ابعادی ومحیطی سالن ومحل بهره برداری می تواند ازترکیب انواع جرثقیل هاویانوآوری درطرح ساخته شود.

عمدتادارای هزینه های بالاتری بوده ولی دارای بهره وری مناسب به هنگام عملکردمیباشد.

این جرثقیلهامیتوانددرانبارهای بزرگ شرکتهابسیارمفیدفایده باشد.

اجرای سیستم اتوماسیون ازقابلیت این نوع جرثقیل می باشد.