جرثقیل اویز

جرثقیل های آویز که بیشتر در سالنهای مونتاژ سبک وخطوط تولید خودرو وموارد مشابه مورد استفاده قرار می گیرند در ظرفیت ها وابعاد کوچک قابل طراحی ساخت و نصب می باشد .

در این نوع جرثقیل می توان سازه های نگهدارنده مجزا از سالن لحاظ نمود وتعداد زیادی جرثقیل  در ایعاد وزوایای مختلف مورد استفاده قرارداد.